Polityka Prywatności i stosowania Plików Cookies

I. Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem naszego Sklepu na stronie www.hempidog.pl jest HEMPIDOG sp. z o. o. ul. Kowalska 5/203, 20-115 Lublin, KRS: 0001003511, NIP: 9462722784, REGON: 523713040, adres poczty elektronicznej: hello@hempidog.pl, numer telefonu: +48 573 601 187 (dalej także jako: Administrator).

II. Sposób ochrony danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego wdrażamy szereg działań w celu jej zapewnienia. W szczególności dbamy, aby dane były:

 1. przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla naszych Klientów;
 2. właściwe oraz w razie potrzeby uaktualniane na bieżąco;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych Klientów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, włącznie z ochroną przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. Rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu, cele przetwarzania I ich podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę materię, w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonanie umowy i podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmi
  a. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia;
 2. utworzenie konta i zarejestrowanie jako nowego Klienta Hempidog
  a. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (w związku z plikami cookie);
 3. udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
  a. podstawa prawna: w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO (podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, adres e-mail i ewentualnie inne dane podane przez Klienta w treści zapytania;
 4. Newsletter
  a. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres email;
 5. marketing bezpośredni – Hempidog może polecać Państwu swoje produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować o zniżkach, ofertach i promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące.
  a. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte;
 6. Program Poleceń
  a. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte;
 7. administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktów
  a. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, ulepszanie produktów),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie);
 8. analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacji
  a. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, udoskonalanie naszych produktów i strony internetowej),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Państwa aktywności w naszym Sklepie, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty;
 9. wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowych
  a. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia;
 10. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
  a. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora),
  b. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia.

IV. Profilowanie

Na stronie www.hempidog.pl możemy stosować profilowanie, które polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów dotyczących naszych Klientów. Możemy stosować profilowanie do celów marketingowych. Dzięki temu możemy poznać Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i móc stale dostosowywać naszą ofertę do Państwa potrzeb. Nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do Państwa jak również nie wpływa na Państwa sytuację. W naszym sklepie nie są stosowane żadne inne zautomatyzowane decyzje indywidualne. Podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie jest dozwolone, gdy dana osoba udzieliła wyraźnej zgody (która może zostać wycofana w dowolnym momencie), jest dopuszczone prawem lub konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały dostarczone.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa), a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (np. w przypadku dokumentacji podatkowej i księgowej – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

IV. Kim są nasi Partnerzy (odbiorcy Twoich danych)?

Państwa zaufanie jest dla nas sprawą kluczową. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednakże, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

Partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, takim jak:

 • dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej strony internetowej;
 • przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy kurierskie, magazyny;
 • bank prowadzący nasz rachunek bankowy;
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
 • przedsiębiorstwa świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek pocztowych,
 • LH.PL SP. Z O.O., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647

Naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, rewidentom, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi,

Organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa,

Proszę pamiętać, że wiele z tych podmiotów otrzymujących dane ma niezależne prawo lub obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów.

VIII. Państwa prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i określonymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania; 
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednak nie zawsze możemy całkowicie usunąć Państwa dane osobowe, na przykład wtedy, gdy są nam one nadal potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do rozpatrzenia roszczeń. O takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni w odpowiedzi na Państwa żądanie; 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy; 
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 8. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo zażądać od nas interwencji, jeżeli decyzja oparta na profilowaniu wywołuje skutki prawne dla Państwa lub wpływa na Państwa w podobny znaczący sposób;
 9. prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na wszelkie Państwa żądania odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

IX. Odmowa podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności naszego Sklepu, w szczególności w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy czy też zapisania się do Newslettera. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością wykonania większości czynności na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz odwołać zgodę kliknij w ten link Link do odwołania zgody

X. Stosowane technologie, pliki cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookies jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookies i poprosimy o ich akceptację. Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów: 

 1. dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników i doskonalenie korzystanie z niej,
 2. rozpoznanie urządzenia użytkownika i utrzymanie sesji po zalogowaniu się do Konta,
 3. tworzenie statystyk pozwalających na rozwój Sklepu i produktów oraz lepsze zrozumienie potrzeby Klientów, 
 4. wyświetlanie reklam oferowanych przez nas produktów oraz dostosowanie ich zawartości do preferencji Klientów,

Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies: 

 1. sesyjne pliki cookies – tymczasowe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub zakończenia sesji,
 2. trwałe pliki cookies – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Informacje z nich pochodzące będą przekazywane do serwera przy każdej wizycie użytkownika w Sklepie internetowym.

Oprócz plików cookies, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookies osób trzecich. Wynika to z tego, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:

 1. Google Analytics,
 2. Narzędzia marketingowe Google,
 3. LH.PL

Większość stosowanych przez użytkowników przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. W każdym momencie można zarządzać korzystaniem z plików cookies, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności w Sklepie internetowym lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookies osób trzecich, akceptując pliki cookie używane bezpośrednio przez Administratora. Zwracamy uwagę, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje. 

XI. Wtyczki mediów społecznościowych

Nasz sklep korzysta z wtyczek Facebooka i Instagrama. Wtyczki te łączą Państwa bezpośrednio z naszymi profilami w mediach społecznościowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki.

XII. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 20 lutego 2023 r. Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw konsumentów lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

XIII. Dane kontaktowe

Chętnie odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania dotyczące Państwa danych osobowych oraz na Państwa wnioski o uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat naszej Polityki prywatności.

 1. pocztą tradycyjną: ul. Kowalska 5/203, 20-115 Lublin
 2. telefonicznie: +48 573 601 187
 3. pocztą elektroniczną: hello@hempidog.pl
 4. korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce kontakt na stronie internetowej www.hempidog.pl